08/16/2010

 Accueil

Actualités -

Forum

Laos

Europe -

USA

Australie

Canada

FAQs
Livre d'or

 

Sirisamphanh visite Paris

Sirisamphanh de hawaii    ສາວຮາວາຍປີໜ້າປີໃນຂໍເຊີນມາຢາມອີກເດີ

 

Sirisamphanh , Sakhonephet , Somphit       ສາມສາວງາມເມືອງສວັນທ່ອງເມືອງປາຣີສ

 

Somphit , Sirisamphanh , Sakhonephet , Vone  ຢ່າງໄວໆແນ່ເດີຮູບໂຕຄົນຢູ່ເສົາເປັນສີແດງແລ້ວນ້ອງ

 

Sirisamphanh , Sakhonephet ,Nhatthaphone , Somphit      ທ່ານໝໍ ຍັດທະພອນ ພານ້ອງໆໄປຂີ່ຣົດໄຕ່ຖັງພື້ນດີນນໍ ຮາຮາຮາ

 

Sirisamphanh , Nhatthaphone , Sakhonephet   ຄືຈະເມື່ອຍຍ່າງແລ້ວນໍ ສ່ວນຫຼາຍຄົນມາທ່ຽວປາຣີສ ມັກຈົ່ມເໝື່ອຍຍ່າງ

 

ຖ່າຍເອົາໝົດເດີນ້ອງບາດກັບຮອດບ້ານຈື່ງບໍ່ຈົ່ມເສັຽດາຍ

 

Champs Elyssées  ນ້ອງກຳລັງຢືນຢູ່ກາງຫົວໃຈ ບ່າວປາຣີສເດີ  ເອີເມືອງປາຣີສ ບໍ່ແມ່ນບ່າວປາຣີສ ຮາຮາຮາ

 

 

ສາມສາວ  parisiennes

 

ເຫັນຮູບແບບນີ້ ທ່ານ ວິໄລຫົງ ຊັບມາວ່າຢາກໄປທ່ຽວ ປາຣີສເດ ແຕ່ຊອກຫາຄົນນຳທ່ຽວຢູ່

 

 

ຂົວຂ້າມນ້ຳແຊນ ຄິດຮອດຂົວເຮົາໄຕ່ຢູ່ ລີເຊສວັນ ເດນໍ

 

ຢາກໄປເປັນ guide ແທ່ນທ່ານໝໍເດນໍ

 

ກຳລັງຢ່າງຕໍ່ ໄປຫາ Tour Eiffel

 

ໄກ້ຈະຮອດແລ້ວຢ່າຟ້າວເໝື່ອຍນ້ອງ

 

ເຫັນຫໍ ໄອເຟນ ແລ້ວ

 

ທ່ານໝໍປີນີ້ສາວ ລີເຊ ອ້ອມຂ້າງອ້ອມແອວນໍ

 

ສັນຍາປີໜ້າມາພົບກັນໃໝ່ເດີທີ່ເດີມເດີເຮີຍ ແມ່ນບໍ່ສົມພິດຄືໄດ້ຍີນຈັງຊັ້ນດອກ

 

ສີຣິສຳພັນ ຂໍໃຫ້ມີຄວາມສຸກຫຼາຍໆ ແລະກັບເມື່ອຮອດ ຮາວາຍ ດ້ວຍຄວາມປອດພັຍທຸກຢ່າງເດີ ຮັກແພງ

 

 

 

Copyright © 2009 by Lycee de Savannakhet - Europe group.