ນີ້ຄືພາບເເຫ່ງຄວາມຊົງຈໍາອັນງົດງາມບ່າງສ່ວນໃນຊ່ວງທີ່ເເມ່ນຸສິນ ອີນສີຊຽງໃຫມ່ ໄດ້ຍ້ຽມຍາມຊິດນີໃນປີ 2010. ເພື່ອນລີເຊສະຫັວນ ປະຈໍາ Australia
ທຸກຄົນຂໍສະເເດງຄວາມເສັຽໃຈເເລະເສົ້າສະຫລົດໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ມາຍັງເພື່ອນ Ratmana, Ratmany ເເລະບັນດານ້ອງ ເເລະອ້າຍເອື້ອຍໃນ ຄອບຄົວ ອີນສີຊຽງໃຫມ່ທຸກຄົນ
ນະທີ່ນີ້ດ້ວຍ ຂໍໃຫ້ດວງວິຍານຂໍເເມ່ ນຸສີນ ທີ່ຈາກໄປຈົ່ງໄປສະທິດຢູ່ບົນສະຫວັນຊັ້ນຟ້າດ້ວຍເຖີ້ນ. ດ້ວຍຄວາມຮັກເເພງ ເເລະໄຫວ້ອາລັຍນໍາດວງວິຍານຂອງເເມ່ ນຸສີນ
ຈາກ ຄໍາໃພ ເເລະເພື່ອນລີເຊສະຫວັນ ປະຈໍາ Australia.